Creative School

   531-426-893

Regulamin


1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://regulamin.creativeschool.pl/
 • Strona – strona internetowa należąca do Sprzedawcy dostępna pod adresem https://creativeschool.pl/
 • Sprzedawca – Natalia Kossak, prowadzi działalność gospodarczą pod firmą CREATIVE SCHOOL Sp. z o.o.
  ul. Legnicka 24/8, 53-673 Wrocław, NIP: 8971879559,
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na zasadach opisanych w Regulaminie.


2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Do korzystania z Usług, w tym w szczególności do zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne wcześniejsze doświadczenie czy posiadanie materiałów  Kupującego. Wystarczające są:
  a) stawienie się na warsztatach w określonych godzinach
  b) gotowość do uczenia się,
  c) posiadanie aktywnego adresu e-mail do rejestracji na warsztatach
 3. Kupujący nie może zawrzeć Umowy anonimowo ani pod pseudonimem.3. Warsztaty malarskie

 1. Zajęcia odbywają się całkowicie w realu w czasie do 240 minut. Zajęcia mają charakter grupowy, a uczestniczy się w nich
  za adresem ul. Krasińskiego 15a/4 Wrocław 50-450
 2. Podczas zajęć przeprowadzana jest niezbędna teoria zatem praktyka, gdzie uczestnicy mogą zadawać pytania związane z tematem. 
 3. Każdy uczestnik dostaje wszystkie niezbędne materiały do zajęć.
 4. Każde zajęcia są nagrywane. Biorąc udział w zajęciach, Kupujący wyraża zgodę na nagrywanie zajęć z jego udziałem, a następnie na rozpowszechnianie takiego nagrania za pośrednictwem Internetu, w szczególności w ramach platformy edukacyjnej Sprzedawcy.
 5. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędne jest tylko stawienie się na warsztatach.
 6. Szczegółowy opis kursu znajduje się na Stronie pod adresem: https://wr.creativeschool.pl/
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości  związanych z udziałem w zajęciach, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem tego maila: info.kossak@gmail.com4. Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy, Kupujący musi wypełnić formularz zamówienia, podając dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia (tylko, jeżeli rzeczywiście je akceptuje) oraz kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
  Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia
  adres e-mail.5. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.


6. Reklamacje

 1. Jeżeli Kupujący uzna, że Umowa została nienależycie wykonana przez Sprzedawcę, może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Kupującego jako uczestnika zajęć, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz żądanie związane ze składaną reklamacją.
 2. Reklamacje Kupujący może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na mail info.kossak@gmail.com
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od doręczenia mu jej i powiadomi Kupującego o wyniku jej rozpatrzenia tą samą drogą, którą reklamacja została nadesłana.


7. Dane osobowe

 1. Zawierając Umowę ze Sprzedawcą, Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, tj. imię i nazwisko oraz swój tel. i adres email.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Kupującego wyłącznie w celu realizacji Umowy. Dane te będą przechowywane przez Sprzedawcę do czasu przedawnienie roszczeń z tytułu Umowy.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w celu wystawienia faktury na na żądanie Kupującego.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Sprzedawca nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Sprzedawca zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 10. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedawcę:
  a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo do przenoszenia danych,
 11. Sprzedawca może odmówić Kupującemu realizacji niektórych jego uprawnień spośród wskazanych w ust. 11 powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych przez Sprzedawcę. Przykładowo, Sprzedawca może odmówić Kupującemu usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez niego zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy.
 12. Uprawnienia, o których mowa w ust. 11 powyżej, Użytkownik może realizować, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem drogą mailową info.kossak@gmail.com


8. Pliki cookies

1.Na witrynie wykorzystywane są pliki cookies.

2.Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

3.Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


9. Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2020.

CREATIVE SCHOOL Sp. z o.o.

NIP - 8971879559

REGON - 386224861

Creative School

531-426-893

info.kossak@gmail.com

531-426-893

         

Regulamin


1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://regulamin.creativeschool.pl/
 • Strona – strona internetowa należąca do Sprzedawcy dostępna pod adresem https://creativeschool.pl/
 • Sprzedawca – Natalia Kossak, prowadzi działalność gospodarczą pod firmą CREATIVE SCHOOL Sp. z o.o.
  ul. Legnicka 24/8, 53-673 Wrocław, NIP: 8971879559,
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na zasadach opisanych w Regulaminie.


2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Do korzystania z Usług, w tym w szczególności do zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne wcześniejsze doświadczenie czy posiadanie materiałów  Kupującego. Wystarczające są:
  a) stawienie się na warsztatach w określonych godzinach
  b) gotowość do uczenia się,
  c) posiadanie aktywnego adresu e-mail do rejestracji na warsztatach
 3. Kupujący nie może zawrzeć Umowy anonimowo ani pod pseudonimem.3. Warsztaty malarskie

 1. Zajęcia odbywają się całkowicie w realu w czasie do 240 minut. Zajęcia mają charakter grupowy, a uczestniczy się w nich
  za adresem ul. Krasińskiego 15a/4 Wrocław 50-450
 2. Podczas zajęć przeprowadzana jest niezbędna teoria zatem praktyka, gdzie uczestnicy mogą zadawać pytania związane z tematem. 
 3. Każdy uczestnik dostaje wszystkie niezbędne materiały do zajęć.
 4. Każde zajęcia są nagrywane. Biorąc udział w zajęciach, Kupujący wyraża zgodę na nagrywanie zajęć z jego udziałem, a następnie na rozpowszechnianie takiego nagrania za pośrednictwem Internetu, w szczególności w ramach platformy edukacyjnej Sprzedawcy.
 5. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędne jest tylko stawienie się na warsztatach.
 6. Szczegółowy opis kursu znajduje się na Stronie pod adresem: https://wr.creativeschool.pl/
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości  związanych z udziałem w zajęciach, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem tego maila: info.kossak@gmail.com4. Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy, Kupujący musi wypełnić formularz zamówienia, podając dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia (tylko, jeżeli rzeczywiście je akceptuje) oraz kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
  Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia
  adres e-mail.5. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.


6. Reklamacje

 1. Jeżeli Kupujący uzna, że Umowa została nienależycie wykonana przez Sprzedawcę, może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Kupującego jako uczestnika zajęć, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz żądanie związane ze składaną reklamacją.
 2. Reklamacje Kupujący może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na mail info.kossak@gmail.com
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od doręczenia mu jej i powiadomi Kupującego o wyniku jej rozpatrzenia tą samą drogą, którą reklamacja została nadesłana.


7. Dane osobowe

 1. Zawierając Umowę ze Sprzedawcą, Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, tj. imię i nazwisko oraz swój tel. i adres email.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Kupującego wyłącznie w celu realizacji Umowy. Dane te będą przechowywane przez Sprzedawcę do czasu przedawnienie roszczeń z tytułu Umowy.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w celu wystawienia faktury na na żądanie Kupującego.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Sprzedawca nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Sprzedawca zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 10. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedawcę:
  a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo do przenoszenia danych,
 11. Sprzedawca może odmówić Kupującemu realizacji niektórych jego uprawnień spośród wskazanych w ust. 11 powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych przez Sprzedawcę. Przykładowo, Sprzedawca może odmówić Kupującemu usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez niego zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy.
 12. Uprawnienia, o których mowa w ust. 11 powyżej, Użytkownik może realizować, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem drogą mailową info.kossak@gmail.com


8. Pliki cookies

1.Na witrynie wykorzystywane są pliki cookies.

2.Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

3.Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


9. Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2020.


CREATIVE SCHOOL Sp. z o.o.

NIP - 8971879559

REGON - 386224861

CREATIVE SCHOOL Sp. z o.o.

NIP - 8971879559

REGON - 386224861


531-426-893

531-426-893

MIEJSCE


Wrocław 

 


Wrocław 

 

DZIEŃ

01/03/2020

01/03/2020

Creative School

Creative School

Rób to co cię uszczęśliwia !

CREATIVE SCHOOL Sp. z o.o.

NIP - 8971879559

REGON - 386224861

Creative School

Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem 
przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

531-426-893

info.kossak@gmail.com

531-426-893

         

Regulamin


1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://regulamin.creativeschool.pl/
 • Strona – strona internetowa należąca do Sprzedawcy dostępna pod adresem https://creativeschool.pl/
 • Sprzedawca – Natalia Kossak, prowadzi działalność gospodarczą pod firmą CREATIVE SCHOOL Sp. z o.o.
  ul. Legnicka 24/8, 53-673 Wrocław, NIP: 8971879559,
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na zasadach opisanych w Regulaminie.


2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Do korzystania z Usług, w tym w szczególności do zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne wcześniejsze doświadczenie czy posiadanie materiałów  Kupującego. Wystarczające są:
  a) stawienie się na warsztatach w określonych godzinach
  b) gotowość do uczenia się,
  c) posiadanie aktywnego adresu e-mail do rejestracji na warsztatach
 3. Kupujący nie może zawrzeć Umowy anonimowo ani pod pseudonimem.3. Warsztaty malarskie

 1. Zajęcia odbywają się całkowicie w realu w czasie do 240 minut. Zajęcia mają charakter grupowy, a uczestniczy się w nich
  za adresem ul. Krasińskiego 15a/4 Wrocław 50-450
 2. Podczas zajęć przeprowadzana jest niezbędna teoria zatem praktyka, gdzie uczestnicy mogą zadawać pytania związane z tematem. 
 3. Każdy uczestnik dostaje wszystkie niezbędne materiały do zajęć.
 4. Każde zajęcia są nagrywane. Biorąc udział w zajęciach, Kupujący wyraża zgodę na nagrywanie zajęć z jego udziałem, a następnie na rozpowszechnianie takiego nagrania za pośrednictwem Internetu, w szczególności w ramach platformy edukacyjnej Sprzedawcy.
 5. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędne jest tylko stawienie się na warsztatach.
 6. Szczegółowy opis kursu znajduje się na Stronie pod adresem: https://wr.creativeschool.pl/
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości  związanych z udziałem w zajęciach, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem tego maila: info.kossak@gmail.com4. Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy, Kupujący musi wypełnić formularz zamówienia, podając dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia (tylko, jeżeli rzeczywiście je akceptuje) oraz kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
  Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia
  adres e-mail.5. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.


6. Reklamacje

 1. Jeżeli Kupujący uzna, że Umowa została nienależycie wykonana przez Sprzedawcę, może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Kupującego jako uczestnika zajęć, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz żądanie związane ze składaną reklamacją.
 2. Reklamacje Kupujący może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na mail info.kossak@gmail.com
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od doręczenia mu jej i powiadomi Kupującego o wyniku jej rozpatrzenia tą samą drogą, którą reklamacja została nadesłana.


7. Dane osobowe

 1. Zawierając Umowę ze Sprzedawcą, Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, tj. imię i nazwisko oraz swój tel. i adres email.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Kupującego wyłącznie w celu realizacji Umowy. Dane te będą przechowywane przez Sprzedawcę do czasu przedawnienie roszczeń z tytułu Umowy.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w celu wystawienia faktury na na żądanie Kupującego.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Sprzedawca nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Sprzedawca zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 10. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedawcę:
  a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo do przenoszenia danych,
 11. Sprzedawca może odmówić Kupującemu realizacji niektórych jego uprawnień spośród wskazanych w ust. 11 powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych przez Sprzedawcę. Przykładowo, Sprzedawca może odmówić Kupującemu usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez niego zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy.
 12. Uprawnienia, o których mowa w ust. 11 powyżej, Użytkownik może realizować, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem drogą mailową info.kossak@gmail.com


8. Pliki cookies

1.Na witrynie wykorzystywane są pliki cookies.

2.Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

3.Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


9. Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2020.


Creative School

Rób to co cię uszczęśliwia !

W razie pytań

531-426-893

kontakt.creativeschool@gmail.com

531-426-893

CREATIVE SCHOOL Sp. z o.o.

NIP - 8971879559

REGON - 386224861